ಸಿಜೆ ಶ್ರೇಣಿ ಹೈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಗ್ರಿಪ್ ರೆಬಾರ್ ಕಪಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ