අගවිනිසුරු මාලාවක් මහ ශක්තිය විරෝධී බලපෑම හයිඩ්රොලික් අල්ලාගෙන Rebar සමබන්ධ පද්ධතිය