අත් පොත්

  • හොබෙයි Yida විරෝධී බලපෑම සමබන්ධ පද්ධතිය අගවිනිසුරු
  • හොබෙයි Yida Rebar යාන්ත්රික පිරිද්දුමෙන් නිෂ්පාදන නොවන සඟරා
  • හොබෙයි Yida තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය ISO9001 සහතික
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • එක්සත් රාජධානියේ කාර්මික අනුමැතිය තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතිකය කෙයාර්ස්
  • හොබෙයි Yida තාක්ෂණ අනුමැතිය TA1-බී 5068 කෙයාර්ස්

WhatsApp Online Chat !