بروشورها

  • هبی YIDA ضد ضربه کوپلینگ سیستم CJ
  • بروشور هبی YIDA میلگرد مکانیک اسپلایس محصولات
  • سیستم مدیریت هبی YIDA کیفیت ISO9001 صدور گواهینامه
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • بریتانیا مراقبت صدور گواهینامه مدیریت کیفیت تصویب فنی
  • هبی YIDA مراقبت تصویب فناوری TA1-B 5068