بروشور

  • د اغېزو د Hebei د يدا په ضد کوره سیستم CJ
  • Hebei د يدا په سیخونو کې د میخانیک Splice د محصول د بروشور
  • Hebei د يدا په کیفیت د مدیریت د سیستم ISO9001 تصدیق
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • انګلستان Cares تخنيکي تصویب کیفیت د مدیریت تصدیق
  • Hebei د يدا په Cares ټکنالوژۍ تصویب TA1-ب 5068