ബ്രോഷറുകൾ

  • ഹെബെയ് യിദ ആന്റി സ്വാധീനം വിരിയുടെ സിസ്റ്റം സി.ജെ.
  • ഹെബെയ് യിദ മാള മെക്കാനിക്കൽ Splice ഉൽപ്പന്ന ബ്രോഷർ
  • ഹെബെയ് യിദ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ISO9001 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • യുകെ സാങ്കേതിക അംഗീകാരം ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കരുതുന്നു
  • ഹെബെയ് യിദ ടെക്നോളജി അംഗീകാരം ത൧-ബി 5068 കരുതുന്നു