ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ

  • គូស្វាមីភរិយាមានផលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធ Hebei Yida ប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន CJ
  • ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយហឺប៉ី Yida rebar យន្ត splices ផលិតផល
  • វិញ្ញាបនប័ត្រគុណភាព Yida Hebei ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ISO9001
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • ចក្រភពអង់គ្លេសយកចិត្តទុក្ខដាក់វិញ្ញាបនប័ត្រគ្រប់គ្រងគុណភាពអនុម័តបច្ចេកទេស
  • ហឺប៉ី Yida យកចិត្តទុក្ខដាក់អនុម័តបច្ចេកវិទ្យា TA1-B 5068