គូស្វាម៉ីភរិយាស៊េរីប្រព័ន្ធ rebar ក្រុមហ៊ុន CJ កម្លាំងប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ក្តាប់ធារាសាស្ត្រ