ਚੀਫ ਦੀ ਲੜੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਕੜ ਰੀਬਾਰ ਕਪਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ