វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

Hebei_Yida_Logo

វិញ្ញាណរបស់ ហឺប៉ី យីដា
ការធ្វើឱ្យមានការច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍន៍ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការអនុវត្តជាក់ស្តែង ភាពជឿជាក់ និងសុចរិតភាពតែងតែជាគោលបំណងរបស់យើង។

គោលនយោបាយគុណភាពរបស់ Hebei Yida
តែងតែផ្តោតលើការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
ប្តេជ្ញាចិត្តជានិច្ចចំពោះការកែលម្អគុណភាព
គោរពច្បាប់ និងការសន្យាជានិច្ច
តែងតែបង្កើតការច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍន៍

អតិថិជន និងដៃគូ៖

០១ ង

០១ ង

០១ ង

០១ ង