វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

Hebei_Yida_Logo

ស្មារតីនៃខេត្តហឺប៉ី Yida នេះបាន
    ធ្វើឱ្យការបង្កើតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍ, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ, អនុវត្តជាក់ស្តែង, ភាពជឿជាក់និងភាពសុចរិតតែងតែជាគោលបំណងរបស់យើង។

គោលនយោបាយគុណភាពនៃខេត្តហឺប៉ី Yida
    តែងតែផ្តោតលើការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
    ប្រកែលម្អគុណភាពជានិច្ចដើម្បី
    តែងតែគោរពតាមច្បាប់និងការសន្យា
    តែងតែធ្វើឱ្យមានការបង្កើតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍន៍

អតិថិជននិងដៃគូ:

01 ngv

01 ngv

01 ngv

01 ngv