فرهنگ شرکتی

Hebei_Yida_Logo

روح هبی یدا
ایجاد نوآوری و توسعه، همکاری، عمل گرایی، اعتبار و یکپارچگی همیشه هدف ماست.

خط مشی کیفیت Hebei Yida
همیشه بر رضایت مشتری تمرکز کنید
همیشه متعهد به بهبود کیفیت باشید
همیشه به قوانین و وعده ها پایبند باشید
همیشه در حال ایجاد نوآوری و پیشرفت است

مشتریان و شرکا:

01 ngv

01 ngv

01 ngv

01 ngv