எந்திரக் கொல்ல குளிர் குழப்ப நிலையில் இருந்து rebar